filaavalhu

ޢަރަބި ފިލާވަލު 20

- އެކަކުން ދޭކަށް މުއައްނަޘު އެއްޗެހި ގުނަން އެނގުން. - 3 ކުން 10އަށް މުއައްނަޘު އެއްޗެހި ގުނަން އެނގުން. - 19 ވަނަ ފިލާވަޅާއި މިފިލާވަޅު ތަފާތު އޮޅުން ފިލައި ވަކިކޮށް ދެނެގަންނަން އެނގުން.

f6de028b8d86fec327bd5b4c459b555f

ޢަރަބި ބަސް އުގެނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އަދި މާތްކަން

الحمد لله رب العامين، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين. أما بعد. ޢަރަބި ބަހަކީ އެބަހަކުން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެއިލާހު ޤިޔާމަތާއި ޖެހެންދެން ރައްކާތެރިކުރައްވާނެކަމަށް ވަޢުދުވޮޑިގެންފައިވާ އެއިލާހު...

arab

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 19

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         އެކަކުން ދިހައަކަށް އެއްޗެހީގެ ނަމާއި ގުޅުވައިގެން ގުނަން އެނގުން ނުވަތަ ޢަދަދު ބަޔާންކުރަން އެނގުން. –         އޭގެ ތެރޭގައި އެކަ...

arab

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 18

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަދަދުގެ ގޮތުން ކަލިމަބެހޭ ބައިތައް އެނގުމާއެކުގައި އެތަނުން مُثَنَّىއަކީ ކޮބައިކަން އެނގުމާއި އަދި مُثَنَّىގެ މަޤާމަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُثَنَّى ވަ...

arab

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 17

ސަތާރަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުހަބާ. މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –         ޢަރަބި ބަހުގައި ޖުމްލަތަކުގެ ބާވަތްތައް އެނގުން –         شبه جملة އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން. –         مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَر ވަކި...

7981171b49fc52106d777b024c38c547

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 16

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު ދުރުގަޔާއި އަދި ކައިރީގައި ހުންނަ ޢާޤިލުއާއި ޣައިރު ޢާޤިލުއަށް ބޭނުންކުރާ އަސްމާއުލް އިޝާރާގެ ތަފާތު مُبْتَدَأٌ އަދި خَبَرٌ އަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން مَفَاعِلُ ވަޒަނަށް އަންނަ ޖަމ...

7981171b49fc52106d777b024c38c547

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 15

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފިޢުލުތައް ބޭނުންކުރަން އެނގުން l    މިފިލާވަޅުގައި ބުނެދީފައިވާ ޟަމީރު މ...

arab

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 14

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު       ދެޟަމީރުކަމަށްވާ (أنتم و نحن) އިސްމުތަކާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު ޢިލައިހި ވާނެގޮތް.       أَيُّ ބޭނުންކުރަން އެނގުން       ފިޢުލާއި ގުޅިގެން އަންނަ ޟަމީރުލް މުޚާތަބިލް މުއްތަޞި...

ޢަރަބިފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 13

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –  ޖަމްޢުގެ ބައިތައް މިސާލާއި އެކު އެނގުމާއި އެކު ޖަމްޢުގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކުރަން އެނގުން – ދީފައިވާ ބަސްތަކުގެ ގިނަގޮތް(ޖަމްޢު) ދަސްކުރުން. _  هؤلاء، أولئك މިދެ އަސްމާއުލް އ...

ޢަރަބި ފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 12

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –      ދީފައިވާ ޟަމީރުގެ އަންހެން ގޮތް އެނގުމާއި ފިއުލު މާޟީގައި އަންހެން ޖިންސަށް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް އެނގުން –      އިސްމު މައުޞޫލާ އެނގުން –      އާބަސްތައް އެނގުން ފިލާ...

ޢަރަބި ފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 11

މިފިލާވަޅުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިވަނީ ކުރީގެ ފިލާވަޅު ތަކުގައި ކިޔަވާފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އެގޮތުން އިސްމުލް އިޝާރާއާއި މުޟާފު އަދި މުޟާފު އިލައިހި އަދި ސިފަ އަދި މައުސޫފު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު ...

ޢަރަބި ފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 10

ދިހަވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –       ޟަމީރުތައް އެނގުން –       ފިޢުލުގެ ވައްތަރުތައް އެނގުން –       ذهب މިކަލިމައިގެ މާޟީއާއި މުޟާރިޢުއާއި އަދި އަމްރު ހިތުދަސްކުރުން &#...

arabic-300x195

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 9

ނުވަވަނަ ފިލާވަަޅަށް މަރުޙަބާ މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –      އެއްޗެއްގެ ސިފަބަޔާންކޮށްދޭން އެނގުން މިސާލަކަށް: ރީތިމަލެއް –      ސިފަކުރެވޭ އެއްޗާއި ސިފަވަކިކުރަން އެނގުން –      އާ ބަސްތައް އެ...

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 8

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 8

ޢަރަބި އަށްވަނަ ފިލާވަޅަށް މަރުޙަބާ މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު – ބަދަލަކީ ކޮބައިކަމާއި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އެނގުން – ޖުމްލަ ހަދަން އެނގުން – އާބަސްތައް އެނގުން އަދި  މާނައާއި އެކު ހި...

ޢަރަބިފިލާވަޅު

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 7

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –       ކުރިން ނެގިފައިވާ ހަވަނަ ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވައިދެވިފައިވާ (هذه) ގެ އިދިކޮޅު ގޮތްކަމަށްވާ (تلك) ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެނގުން –       ޛާލިކަ އަދި ތިލްކައިގެ ތަފާތު ދެނ...

އަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފު

ޢަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

އިނގިރޭސި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ބަހެކެވެ. ނާސަރީން ފެށިގެން މަތީ ތަޢުލީމީ މަރުހަލާތަކާއި ހިސާބަށް މިކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަރަބި އިނގިރޭސި ...