ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 12 (އަމިއްލައަށް މަރުވުމުގެ ނުބައިކަން)

އިންސާނާގެ ނަފްސަކީ ވަރަށް އަގުހުރި، ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ.