އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!

މިޔުޒިކް ޝޯތަކަށް ގޮސް ލަވަޔާއި މިޔުޒިކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހާ އެކަމުގެ ތެރޭގައި އުޅެނީ އެކަމުގެ ޙުކުމާއި އޭގެ ނުބައިކަމާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ނޭންގޭތީއެއްނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިން އެކަމުގައި ބުނާ ބަހެއް އަޑުނުއިވިގެނެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ ޢިލުމުވެރިންގެ މެދުގައި އޭގެ ޙަރާމްކަމާއިމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިފައިވާތީއެއްވެސް ނޫނެކެވެ. ނުވަތަ އެކަންކުރާ މީހާއަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ނަރަކައިގެ އަޒާބު ޙައްޤުވެގެންވާކަން ނޭންގޭތީއެއްވެސް ނޫނެކެވެ. އެހެންކަމުން ލަވަޔާއި މިޔުޒިކު ކުޅެހަދާ އެ އަޑުއަހާމީހާ ﷲގެ ވަޙީބަސްފުޅާއިމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ލުޤްމާން … Continue reading އަހަރެންނަށް މިޔުޒިކު ޙަރާމްކަން އެނގޭ…!