[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފާފައިގެ އަޞްލުތައް

ﷲ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހިތް ގުޅިއްޖެނަމަ، އެއިލާހަށް ޝަރީކުކޮށް، އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން އޭނާ ވެގެންދެއެވެ. ރުޅިވެރިކަމަށް ތަބަޢަވާން ފަށައިފިނަމަ، މީހުން ޤަތުލު ކުރަންވެސް އޭނާ ފަސްނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޝަހުވަތްތަކަށް ތަބަޢަވާން ފަށައިފިނަމަ ޒިނޭކުރުމަކީވެސް ބޮޑުކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.