[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭގެ އަދަބުތައް -4-

ދެމަފިރިން އެކީގައި އެއްތަނެއްގައި ތިބެގެން ހިނައިގަތުން އެދެމީހުންނަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކެއްގެ ޢައުރަ ފެނުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްމެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ޙަދީޘްތައް މިތަނުގައި ޒިކުރުކޮށްލާނަމެވެ.

ޝައިޚު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބުގެ ދަޢުވަތު

މުސްތަޝްރިޤުންނާއި ޣައިރުމުސްލިމުން މިހާރަކަށް އައިސް، ފަރުޟުފަސްނަމާދުކޮށް ދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަރާބަރަށް ތަބަޢުވާ މީހުންނަކީ ވައްހާބީންކަމުގައި ހަދައި އެއީ ހައްދުފަހަނަ އަޅައިގޮސްފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ބުނެއެވެ.