[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ކަޢުބާގެ އުރަކޮޅުގައި ބީހުން

އޭގެން ބަރަކާތް ޙާޞިލުކުރަން އުޅެ، އަދި އޭގައި ބީހުމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އެހެނީ އެކަމަކީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ އަރިހުން ޘާބިތުވެފައިވާ ކަމެއްނޫނެވެ.