[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޒިނޭކުރުން

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އެކަންކަމަށް އަމުރުކުރެއްވި ކަންކަމަށް ފަސްޖެހުމުން އެދީން އެކަންކަން ނަހީ ކުރެއްވި ކަންކަމުން ދުރުހެލިނުވެ މިދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އެގޮތަކުން މިގޮތަކުން ގެންގޮސް ނިންމާލަނިކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ވެދާނޭ ކަމެކޭ އެއްބަޔަކަށް ވިސްނެމުންދާކަމީ ކޮޅެއްނެތްހައި ހިތާމަވެރިކަމެކެވެ. މާތްރަސްކަލާނގެ ނަހީ ކުރެއްވި ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި، އެންމެ ނުރައްކައު، އެންމެ ސުންޕާ އެއްކަމަކީ ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތް ގޮތާއި ޚިލާފަށް އިންސާނަކު އުފެދިދާނެގޮތެއް މެދުވެރި ކުރުމެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަލާލު ގުޅުމާއި ނުލައި، އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކާއި ދެމީހުން ޝަހުވާނީ އުފާވެރިކަން […]