[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކު ކުރުން (2)- ކުދި ޝިރުކު

އަޅުކަން ކުރުމުގައި ޝިރުކު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ވައްތަރަކީ ކުދި ޝިރުކު ކުރުމެވެ. ކުދި ޝިރުކު ނުވަތަ ކުޑަ ޝިރުކު އަކީ “الرياء” އެވެ. އެބަހީ؛ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ދެއްކުމަށް ނުވަތަ އިއްވުމަށް އަޅުކަން ކުރުމެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު ބަހައްޓަންވީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން ނުބަހައްޓާ އަޅުކަން ކުރުމެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ ތިމާ ނަމާދު ކުރާއިރު ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތިމާ ނަމާދު ކުރާކަން ދައްކަން […]