[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަނބީން ކައިރީގައި ރޭކުރުމުގެ އަދަބު

އިސްލާމްދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތުގެ ދީނެވެ. އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާހުރި އެއްވެސް ކަމެއް އެކަމެއްގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ނޫނީ އިސްލާމް ދީން ދޫނުކުރެއެވެ. އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ކަންތަކުން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ ކަންކަމާ ހަމައަށްވެސް އިސްލާމްދީންގެ އިރުޝާދާއި އެދީނުގެ ތަޢްލީމު ހުސްވެގެން ނުވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން އިންސާނީ ޙަޔާތަށް ގެއްލުންހުރި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސާފުސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށް ދެއްވައި އެކަންކަމުން ބިރުގަންނަވާފައި ވެއެވެ. ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. މި ޢިބާރާތް ކޮޅުގައި އަޅުގަނޑު […]