ފިރިހެނާގެ ފައިކުރި ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރިކުރުން 4

ފިރިހެނާގެ ހެދުން ނުވަތަ އިޒާރު މައްޗަށް އުފުލުމުގެ ސަބަބެއްވާކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅުއެވެ. އެއީ އިހުޒަމާނުގެ މަގުތައް ހަޑިވެފައި ނަޖިސްވުމެވެ. އަދި މިފަދަ މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެސަބަބު މިއަދު ނެތުމުން އެފަދައިން ކަންތައްކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ