[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞަޙާބީންގެ ތެރެއިން ތަފްސީރު ޢިލްމަށް މަޝްހޫރު ބޭކަލުން

1– ހަތަރު ޚަލީފާއިން ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމް 2- ޢަބްދުﷲ ބުނު މަސްޢޫދު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު 3- ޢަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުމާ 4- އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު 5- ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު 6- އަބޫ މޫސަލް އަޝްޢަރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު 7- ޢަބްދުﷲ ބުނު އައްޒުބައިރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު އަދި މި ބޭކަލުން ނޫނަސް ތަފްސީރު ޢިލްމުގެ ވާހަކަތައް އެބޭބޭކަލުންގެ ކިބައިން ނަޤުލުވެގެންވާ އެތައްއެތައް ބޭކަލުންނެއް ވެއެވެ. އެގޮތުން […]