[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ވިސްނާލާށެވެ…!

އިއަދި ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް އޭނާގެ ންސާނާ މިދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުމަށްފަހު އުޅެންވީގޮތާއި ނޫޅެންވީގޮތްވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

އަހްލުއްސުންނަތި ވަލްޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ 1

بسم الله الحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وبعد. ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޢުޘައިމީން އެކުލަވާފައިވާ “عقيدة أهل السنة والجماعة”މިފޮތުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ، ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހަޅާ ލަމެވެ. މުޞައްނިފު މިފޮތުގައި ޙަދީޘް ޖިބްރީލުގައި އެކުލެވިގެންވާ، އީމާންކަމުގެ ރުކުންތައް ޝަރަޙަ ކުރައްވައި ބަޔާންކުރައްވާ ފައިވެއެވެ. އެއާއެކު ޢަޤީދާ އާއި ގުޅޭ ގިނަ މަސްއަލަތައް ޘާބިތު ކުރައްވައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ފޮތުގެ ޢިބާރާތްތައް އެކުލަވާފައިވަނީ ޢާއްމުންނަށް ވިސްނުމަށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ. ﷲ […]