[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

الموت – މަރު

އާދެ މިމައުޟޫއަކީ، މިއާއިމެދު މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިނަމަ، މީސްތަކުން އެކަމާއިމެދު ބިރުގަނެ، ހާސްކަން އިތުރުވެ، ހިތްތައް ނުތަނަވަސްވެ، އަދި ނޭވާ ކުރުވެގެންދާ މައުޟޫއެކެވެ.