[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުގެ ޤަދަރު މަތިވެރިކުރުން 11

ތެދުމަގުގައި މީސްތަކުން ބެހިގެންދަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ހިދާޔަތުގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލިބިފައިވާ އަޅުންނެވެ. އެބައިމީހުންނީ ތެދުމަގު ލިބި އެމަގުގައި ޢިލްމާއި ޢަމަލާއި އިޢުތިޤާދުން އެ ހިދާޔަތުގެ މަތީގައި ޤާއިމްވެތިބޭބައެކެވެ. ދެވަނަ ބަޔަކީ ހިދާޔަތުގެ މަގުން އެއްކިބާވެ މަގުގުރެދިފައިވާ މީހުންނެވެ. ތިންވަނަ ބަޔަކީ އެބަޔަކަށް ކޯފާލެއްވުނު މީހުންނެވެ. އެމީހުންނީ ހިދާޔަތުގެ މަގު އެނގި އެއަށް ބޯނުލެނބި މީހުންނެވެ. ފާތިޙާ ސޫރަތަށްފަހު އާމީން ކިޔުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އާމީންގެ މާނައީ ފާތިޙާ ސޫރަތުގައި އަޅާ ދެންނެވި ދުޢާ […]