[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޞާލިޙުމީހުން ފާފަކުރާމީހުންނަށް ގެއްލުންދެއެވެ.

ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ޖެހުން. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ޙަޔާތުގައި ކުށްތަކާއި ގޯސްތަކަށް (އެމީހެއްގެ) ނަފުސު ހުށައެޅެއެވެ. އަދި ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ދިޔުމަށް އަދި އެއިލާހު ރުއްސަވާހާލު މަރުވުމަށް ބޭނުންވާ މީހާއަށް، އޭނާއަށް އޭނާގެ ކަތިފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުކޮށްދީ އޭނާގެ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށްދޭ މީހުންެގެ ކިބައިން ހިތެއްނުފުރޭހުއްޓެވެ. (އެބަހީ އޭނާގެ ކުށްތަށް ގިނަމީހުންގެ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އޭނާ އެދޭނެއެވެ.) ފަހެ ފާފަތައް އެ ހިތުގެ […]