ނުބައިކަން (އެއްކޮށް) ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫނެވެ.

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. و بعد. “ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރުމާއި އަދި ނުބައިކަންކަން މަނާކުރުމުގެ ހަމައެކަނި މަޤާޞިދަކީ(މަޤުޞަދުތަކަކީ) ނުބައިކަން ހަމައެކަނި ފިލުވައިލުމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ރުއްސަވާ މިއަޅުކަން މަތީގައި ޤާއިމުވުން ހިމެނެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެހެން އަޅުކަންތަކުގައިވެސް ޝަރުޠުވެގެންވާ، ﷲއަށް އިޚުލާސްތެރިވުން މިއަޅުކަމުގައިވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެޝިޢާރު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބައިކަން އެއްކޮށް ފިލައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ އެއީ އެކަމަށް އަމުރުކުރިމީހުންނަށާއި އަދި […]