[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިމާމުވަނިކޮށް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް އާދެވިއްޖެމީހަކު ކިޔާނީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުތަ ނުވަތަ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުތަ؟

އެކަމަކު މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އިމާމު ނިމެންދެން އޭނާއާ ތަބާވުމެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބަސްފުޅުގެ ޢާންމު މާނައިގައި މިކަން ހިމެނެއެވެ. ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.