[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ (ހަމަކަށަވަރުން ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ.) 3

ދީނީ ޢިލްމު މަތިވެރިވާ ބައެއް ސަބަބުތައް ފަހެ ޢިލްމުވެރިންނަކީ ނަބީ ބޭކަލުންގެ ވާރުތަވެރިންނެވެ. ނަބީ ބޭކަލުން ވާރުތަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީނާރެއް ދިރުހަމެއް ދޫނުކުރައްވައެވެ. އޭބޭކަލުން ދޫކުރެއްވީ ޢިލްމެވެ. އިސްވެ ދިޔަ ޙަދީޘުން ބަޔާންވެ ދިޔަފަދައިން އެޢިލްމު ލިބެގެންފި މީހާ އެހޯދީ ވަރަށްވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ. ފަހެ ތިބާ މިއަދު ތިހޭދަކުރަނީ ފަނަރަވަނަ ޤަރުނުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މިއަދު ތިބާ އެދީނުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރިއަސް، މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ވާރުތަ ޙާޞިލުވާނެއެވެ. މިއީ މިދީނުގެ ޢިލްމު މަތިވެރި […]