[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

سورة الفاتحة ގެ ތަފްސީރު – 8

  ﷲ ތަޢާލާގެ ވަހީބަސްފުޅު (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) މާނައީ: ” ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ވެރި އިލާހެވެ. “ މި އާޔަތުގައި ހިމެނޭ ފާއިދާތައް: ﷲ ތަޢާލާ އަށް އެންމެހާ ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާކަން މި އާޔަތުން ޘާބިތުކޮށްދެއެވެ. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައިވާ ﷲ ގެ މަތިވެރި ބާރުގަދަ ވެރިކަން މި އާޔަތުން ޘާބިތުކޮށްދެއެވެ. އެހެނީ އެ ދުވަހުން މީސްތަކުންގެ އެންމެހާ މިލްކިއްޔާތުތައް ހަލާކުވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި އެންމެހާވެރިންވެސް ފަނާވެ ދާނެއެވެ. މި އާޔަތުގައި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ވެރި އިލާހޭ […]

ނިފާޤުކަން 8

އިބުން ޤައްޔިމް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ” ﷲގަންދީ ބުނަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެބޭކަލުންގެ ހިތްތައް އީމާންކަމާއި ޔަޤީންކަމުން ފުރިފައިވާއިރުވެސް އެބޭކަލުން ނިފާޤްކަމަށްވާ ބިރުވެތިކަން މާބޮޑެވެ. އަދި އެކަމުގެ މައްޗަށްވާ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ބަރުވެގެންނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އެބައެއްގެ އީމާންތެރިކަން ކަރުތެރެއާ ހަމައަށް ނުފޯރު ބަޔަކުވެއެވެ. އަދި އެމީހުން ދައުވާ ކުރަނީ އެމީހުންގެ އީމާންތެރިކަން ޖިބުރީލުގެފާނާއި މީކާއީލުގެފާނުގެ އީމާންތެރިމާއި އެއްފަދަކަމަށެވެ.” މިތަނުގައި މިވާ ނިފާޤުކަމަކީ އަޞްލު އީމާންކަމުގެ އިދިކޮޅު ނިފާޤުކަމަކަށް މިއިން މުރާދެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެނެއްކަމަކު މީގެ މުރާދަކީ އަޞްލު އީމާންކަމާއިއެކު ޖަމާވާ […]