[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިފްކުގެ ޙާދިޘާ 9

  ގަދަކީރިތިވަންތަ މަރިވެރި ﷲ ތަޢާލާއަށް ފުރިހަމައަށް ވަކީލުކުރައްވާ ޙާލު ، ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގެންނެވި މަޤްޞަދު ފުރިހަމަކުރެއްވުމައްޓަކައި ގޭގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަޑުއިވޭނޭހެން ސަލާމްގޮވާލެއްވުމަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އޭރު ޢާއިޝާގެފާނުގެ މަންމާފުޅުގެ އިތުރުން އެކަލޭގެފާނައްޓަކައި އެބޭކަލެއްގެ ޖާނާއިމާލު ޤުރުބާންކުރެއްވުމުގައި މުޅި ޙަޔާތް ހޭދަކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ޞާޙިބާކަމުގައިވާ ޢާއިޝާގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަބޫ ބަކްރުގެފާނު އެކަމަނާ އަރިހުގައި އިންނެވިތަން ފެނިވަޑައިތަކެވެ. އަދި ދާންކޮޅުމަތީ އޮށޯވެވަޑައިގެން ކީރިތިކުރައްވަން އޮންނެވި ޢާއިޝާގެފާނުގެ އަރިހުގައި ކީރިތިކުރައްވަން އިންނެވި އަންޞާރިއްޔަ ބޭކަނބަލެއްވެސް رضي الله عنهم […]

ޣީބަބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތާއި އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން! – 10

* ބައެއްމީހުން އެމީހުނަށް ނަސޭހަތްދީ އެމީހެއްގެ ކައިރީގައި ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާށޭ ، މީސްތަކުންގެ ވާހަކަ ދައްކައި، އެމީސްމީހުންގެ އަބުރަށް ނާރާށޭ ބުނެފިކަމުގައި ވަނީނަމަ، އެމީހެއްގެ ޣީބަބުނެ ހަދައެވެ. އަދި ޖަވާބުގައި ބުނެއެވެ. “މިވާހަކަތައް އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބުނަންވެސް ތިމަންނަ ޖެހިލުމެއް ނުވަމެވެ. ނޫނީ “އޭނާގެ ވާހަކަ މިގޮތަށް ދެއްކިކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަމާ އޭނާ ރުޅިއެއް ނާންނާނެއެވެ.” ނަމަވެސް އެއަޚާ ރުޅިނާންނާނެ ކަން ތިބާއަށް އެނގުނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ތިބާގެ ކައިރީގައި އެވާހަކަދެއްކި ނަމަވެސް އޭނާ […]