[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަންހެނުން ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާއި ބޮޑުވާ އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުން

ސުވާލު: އަންހެނުން އަނގޮޓި އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެކަނބަލުންގެ ޝަހާދަތް އިނގިލީގައި ނުވަތަ ބޮޑުވައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ކާފިރުންނާ ވައްތަރުވުމުގެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބައެއް ވާހަކަތައް ފެތުރިފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިދާނެތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: އަންހެން ކަނބަލުން، އެކަނބަލުން ބޭނުން އިނގިއްޔެއްގައި އަނގޮޓި އެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. الإمام النووي (رحمه الله) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. “ސުންނަތަކީ ފިރިހެނުން އެ ބޭކަލުންގެ ކުޑަވައި އިނގިލީގައި އަނގޮޓި އެޅުމެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ކޮންމެ އިނގިއްޔެއްގައިވެސް އަނގޮޓި […]