[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖިންނީން (17)

މިތަނުގައި މަޤްޞަދަކީ ބިދުޢައާއި މަގުފުރެދުމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގައި އައިސްފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް އަޅުކަންކޮށް ޒުހުދުވެރިވާމީހުން އެމީހުން އާދަޔާ ޚިލާފުކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޝައިޠާނުން އުޅޭ ތަންތަނަށާއި އެތަންތަނުގައި ނަމާދުކުރުން ނަހީކުރައްވާފައިވާ ތަންތަނަށް ދެއެވެ.