[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

حيض ގެ ބައެއް ޙުކުމްތައް

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد : حيض ގެ މައްސަލަ ތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުންނަށް ނޭނގޭ މައްސަލަ ތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބީ حيضއާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތް ތަކުގެ މަދުކަމެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ކުރުގޮތަކަށް حيضއާ ބެހޭ ބައެއް މުހިއްމު މައްސަލަ ތައް އުޚުތުންނަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދާއި […]