[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ފަތުވާ: ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ފާފަތައް

ރަމަޟާންމަހު ކުރާފާފަ އެހެން މަސްތަކުގައިކުރާ ފާފައަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟     ރަމަޟާންމަހުގައި އަދި އެހެން މަސްތަކުގައިވެސް މުސްލިމު އަޅާގެ މައްޗަށް އޮތީ އޭނާގެ ހަވާނަފްސާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދުކުރުމެވެ. އެއީ އޭނާގެ ނަފްސަކީ ހެޔޮކަންކަމަށް އަމުރުކުރާ، ހެޔޮކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ހިތްހަމަޖެހިފައިވާ ނަފްސަކަށް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އޭނާގެ ޢަދާވާތްތެރިޔާކަމުގައިވާ އިބްލީހާ ދެކޮޅަށްވެސް ޖިހާދުކުރުމެވެ. އެއީ އޭނާގެ ވަސްވާސްތަކާއި ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ މިދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި މުސްލިމު އަޅާވަނީ މެދުނުކެނޑޭ ޖިހާދެއްގައެވެ. އެއީ […]