[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޖަރްޙާއި ތަޢްދީލު (10)

ثـالثا: اختبار الراوي وامتحـانه (ތިންވަނަ މަގު: ރާވީ އިމްތިޙާނުކޮށްގެން) ރާވީގެ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ޟަބްޠާއި އޭގެ ދަރަޖަ ދެނެގަތުމަށް އޮތް މުހިއްމު މަގުތަކުގެ ތެރޭގައި، އޭނާ ރިވާކުރާ ރިވާޔަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އިމްތިޙާނުކުރުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، އޭނާގެ ހާލަތު ފާޅުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ނަޤުދުކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިޔާ އެ ބޭފުޅާއަށް ފެންނަ މުނާސަބު ސިފައަކުން އޭނާ ސިފަކުރައްވާނެއެވެ. ރާވީން އިމްތިޙާނުކުރުމަށް މަޝްހޫރު ދެ ވަސީލަތެއް އޮވެއެވެ. ފުރަތަމަ ވަސީލަތް: ރާވީ ތަލްޤީނުކުރުން އެ ގޮތުން، ޙަޤީޤަތުގައި އޭނާ […]