[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު 101 (2)

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ އަސާސްތައް:   އަސާސް 1: އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ އިސްލާމީ އަޤީދާއާއި މަކާރިމުލް އަޚްލާޤުގެ މައްޗަށެވެ.   މުސްލިމުންނަކީ ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށްފަހު އާޚިރަތް ވާކަމާއި، ތިމާ ސިއްރުކުރާ ޢަމަލާއި ފާޅުކުރާ ޢަމަލުތައް ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވާކަން ޤަބޫލުކުރާ ބަޔެކެވެ. މިއަދު ދުނިޔެމަތީގައި ކުރާ ޢަމަލުތަކާއިމެދު އާޚިރަތް ދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނެކަމުގައި މުސްލިމުން އީމާންވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މެދުގައި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭކަމުގެ ރޫޙް އިސްލާމީ އަޤީދާގެ ސަބަބުން އަށަގަންނުވައެވެ. ވެރިންނާއި ރައްޔިތުން، ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި، […]