[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް ފެށިފައިވާ އަކުރުތަކުގެ މާނަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް ފެށުމުގައިވާ (الم) އަދި މިނޫނަސް މިފަދަ އަކުރުތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ އެއާޔަތްތަކާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ الحمد لله “މިފަދައިން އައިސްފައިވާ އަކުރުތަކުގެ ތަފްސީރުގައި ހަތަރު ޚަލީފާއިންނާ އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ޞަޙާބީ ބޭކަލުންނާއި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނާ އަދި އަތުބާޢުއް ތާބިޢީންގެ ބޭކަލުން އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެއެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم މިފަދަ އާޔަތެއް ތަފްސީރުކުރެއްވިކަމަށް ޘާބިތުވެފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ: […]