[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރިވެތި އަޚްލާޤަކީ އަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ 3

އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމުގައި ބައެއް މީހުން ފަރުވާކުޑަކުރެއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ އަޅުވެރިކަން ފުރިހަމަވަނީ ހަމައެކަނި އެމީހަކާ އޭނާގެ ޚާލިޤުވަންތަ އިލާހާ ދެމެދުގައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުން ކަމުގައެވެ. އިބްނު ރަޖަބު ވިދާޅުވިއެވެ. “ﷲ ގެ ޙައްޤުތައް އަދާކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވާ، އެއިލާހު ދެކެ ލޯބިވެތިވާ، އެއިލާހަށް ބިރުވެތިވާ އަދި އެއިލާހަށް ކިޔަމަން ގަތުމަށް ހުސްވެފައިވާ މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންގެ ޙައްޤުތައް އެކުއެކީ އިހުމާލުކޮށްލުން ނުވަތަ އެއަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރުމެވެ. ﷲ ގެ […]