[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކޮންމެ މަހަކު ތިން ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ސުންނަތްކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާތްވެގެންވާ ބައެއް ޢަމަލުތައް     ކޮންމެ މަހަކު ތިން ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން     އަޅަމެންގެ ވެރިރައްބަކީ ޝުކުރުވަންތަވެވޮޑިގަތުމުގެ ޞިފަ ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހެކެވެ. ވަރަށް ކުޑަ ޢަމަލަކަށްވެސް ބޮޑު ޖަޒާއެއް އެއިލާހު ދެއްވަފާނެއެވެ. މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ގެ އުންމަތަކީ ރަޙުމަތް ލިބިގެންވާ އުންމަތެކެވެ. ކުޑަ ޢުމުރެއްގައި މަދު ޢަމަލެއްކޮށް އެބައިމީހުންނަށް ބޮޑު ޖަޒާއެއް ލިބިގެންދެއެވެ. އަދި އާޚިރަތްދުވަހުން އެހެން އުންމަތްތަކަށްވުރެ ކުރިއަރައިގެންދެއެވެ. ފަހެ ކޮންމެ މަހެއްގައި […]