[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އުޟްޙިޔާގެ މަސް ޣައިރުމުސްލިމުންނަށް ދިނުން

ސުވާލު: އުޟްޙީޔާގެ މަސް ޢައިރުމުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އަވަށްޓެރިންނަށް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ދަލީލު ދައްކައިގެން ޖަވާބުދެއްވުން އެދެމެވެ. އަހަރެންގެ ނަޞްރާނީ ރަޙްމަތްތެރިއަކު އަހަރެންގެ އަތުން އުޟްޙިޔާގެ މަސް ހިފުމަށް ދެކޮޅު ހަދައެވެ. އޭނާގެ ޙުއްޖަތަކީ އެމީހުންގެ އިންޖީލުގައި އެކަން މަނާވެފައި އޮންނަ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ.     ޖަވާބު: الحمد لله ޣައިރު މުސްލިމަކަށް އުޟްޙިޔާގެ މަސް ދިނުމަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އެމީހާއަކީ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ […]