[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަމު ނަމާދުގައި ފޯނު ބަލައިގެން ޤުރްއާން ކިޔެވުން

ނަމާދުގައި ފޯނު ބަލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމަކީ ނަމާދުގައި މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޙުކުމެވެ. ނަމާދުގައި މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ އެކަމުގެ ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިން ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެގޮތުން 1- ޝާފިޢީންނާއި ޙަންބަލީން އެކަން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ. 2- އަބޫ ޙަނީފާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެއީ ހުއްދަކަމެއްނޫނެވެ. އަދި ނަމާދުގައި މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔަވައިފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ. މި ދެ ބަސްފުޅުގެ ތެރެއިން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ދާއިމީ ފަތުވާ ކޮމެޓީން […]