[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޕެންޝަން އެކައުންޓުގައި ޖަމާވެފައި ހުރި ފައިސާއިން މުދަލު ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭނެތޯ ؟

ޕެންޝަން އެކައުންޓަކީ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ފަހަށް ރައްކާކުރާ ބާވަތުގެ އެކައުންޓެކެވެ. އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން، އެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެކެވެ. ވަޒީފާގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ފަހުން އެ ފައިސާ ނެގިދާނެއެވެ. އަދި އެކައުންޓުތަކަކީ ފައިސާ ޖަމާކުރާ މީހާ ބޭނުންވާ އިރަކު ފައިސާ ނެގޭގޮތަށް ހުންނަ އެކައުންޓަކަށްނުވާތީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ ފުރިހަމަ […]