[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޤުނޫތުއްނާޒިލާ 3

* ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުމުގެ ޙުކުމް
* ހުކުރު ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ކިޔުން
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ނަމާދުގެ ކޮން މަޤާމެއްގައި؟
* ޤުނޫތު ކިޔާނީ ބާރަށްތަ ނުވަތަ ސިއްރުންތަ؟