[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުން 2

3-    ނަމާދަށް ތައްޔާރުވުން: ނަމާދަށް އަޅާ ތައްޔާރުވުމަކީ އޭނާ މާތް ﷲ އަށް ލޯބިވާ ކަމުގެ ދިރިހުރި ޢަލާމާތެކެވެ. އަދި އޭނާ ނަމާދު ވަޤުތާއި އެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ މާތް ﷲ އޭނާ ދެކެ ލޯބިފުޅުވާ ކަމުގެ އަލާމާތެކޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. އެހެނީ މާތް ﷲ ޤުދުސީ ޙަދީޘެއްގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. “وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه “ (رواه البخاري) މާނައީ: ” (އަޅާ ތިމަން […]