[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަދުވަސް އެހެން ދުވަސްތަކަށް ވުރެ ޚާއްސަވީ ކީއްވެބާ؟

އަހަރުމެންނާ ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ ޙައްޖުމަހުގެ ދުވަސްތަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާއިރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށް ވެފައިވަނީ މިދުވަސްތައް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންނަ އެހެން ދުވަސްތަކަށްވުރެ

މުސްލިމު އުޚްތަކަށް ވީތީ ތިބާ އުފަލެއް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ އަކީ  ތިބާގެ މަންމައާއި  ބައްޕަގެ  ލޮލުގެ  ފިނިކަމެވެ. ތިބާގެ ޢާއިލާގެ އުފާވެރިކަމެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާ މިދުނިޔެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ  ނޭވާލި ދުވަހުން ފެށިގެން ތިބާއަކީ ޝަރަފުވެރިއެކެވެ. ޤަދަރުވެރިއެކެވެ.  ތިބާ ދުނިޔެގައި  ހޭދަކުރާ  ކޮންމެ ވަގުތުކޮޅެއްގައިމެ ތިބާ ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކުވެއެވެ. މީސްތަކުންގެ ވިހަގަދަ ބެލުން ތަކުންނާ ތޫނު ވަކިތަކުން ތިބާ  ސަލާމަތް  ކޮށްދޭނެ  ބަޔަކުވެއެވެ. ކޮންމެ  ހާލަތެއްގައިމެ  ތިބާއަށް ބެލެހެއްޓުންތެރިއެއްވެއެވެ. އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ މަންމަ  ތިބާއަށްޓަކައި އެތަކެއް  އަގުހުރި ވަގުތުތަކާ، ރޭތަކެއް […]

ތިބާ ތިޔަ އިންތިޒާރުކުރަނީ ކޮންދުވަހަކަށްހެއްޔެވެ؟؟؟

އިންސާނާ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގައި އުޅެން ބޭނުންވަނީ އުފަލާއި އަރާމުގައެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ ފައިސާޔާ ތަނަވަސްކަމެވެ. މިދުނިޔޭގައި  ދިރިއުޅެމުންދާ ގިނަ އިންސާނުން އެމީހުންގެ  ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަނީ،  ނުވަތަ އެމީހުން ކުރާ ހުރިހާކަމެއް ބިނާކުރަނީ ހެޔޮ ރަނގަޅު  ހަޔާތެއް   ނުވަތަ  އަރާމު  އުފާވެރި  ހަޔާތެއް  ހޯދުމަށެވެ.  އެހެންކަމުން  ގިނަ އިންސާނުންވަނީ އެ އުފާވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި، ޣާފިލް ކަމުގެ ކަނޑެއްގައި ޣަރަޤުވެފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން  ޙަޤީޤީ  އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ކޮބައިކަން  ވަނީ އޮޅިފައެވެ. ޙަޤީޤީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފޮނި މީރުކަމާ […]