[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

لا إله إلاّ الله އަކީ ކޮބައިކަން އެނގިލައްވާތޯއެވެ؟

“لا إله إلاّ الله” އަކީ އެކަލިމައެއްގެ ސަބަބުން އެމީހަކަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބު ލިއްބައިދޭނެ ކަލިމައެކެވެ. އަދި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޢަޛާބުގެ ގޯތިކަމުގައިވާ ނަރަކައިން މިންޖުވެ، އެއިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި ނިޢުމަތުގެ ގޯތި ސުވަރުގެއަށް ވާޞިލުކޮށްދޭނެ ކަލިމައެކެވެ. މިފަދަ މާތް ކަލިމައަކަށް މިކަލިމަ ވީހިނދު، މިކަލިމައިގެ ސަބަބުން ބުނެވި ދިޔަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދޭނީ، މިކަލިމައާމެދު ކޮންގޮތަކަށް ތެދުކޮށް، އަދި ޢަމަލުކޮށްގެންކަން ދެނެގަތުމަކީ އިންސާނާގެ އެންމެ މުހިއްމު ވާޖިބެވެ. މީހަކު ނަމާދަށް ފަށައިގަތީ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ […]

ނަމަވެސް އެމީހުން ތިބީ ޣާފިލުކަމެއްގެތެރޭގައި މޫނުއަނބުރާލައިގެންނެވެ.

ދުނިޔެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުން ދާކަމާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެއެވެ. މީސްތަކުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުންތަކަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލެވެ. “ދުނިޔެ” ހޯދުމުގައި މަޝްޣޫލުވުމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ އުފެދުން  ވެސް ހަނދާންނެތިފައިވާކަހަލައެވެ. އެބައިމީހުން ނެތުމުގެ ތެރޭން ވުޖޫދަށް ގެންނަވައި ފުރިހަމަކަން ދެއްވައި އަތްފައިގައި ބާރުޖައްސަވައިދެއްވައި ރިޒްޤު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވީ ކޮންފަރާތަކުންކަން މީސްތަކުން ވަނީ ހަނދާންނެތިފައެވެ. ކިޔަމަންތެރިވެ ބޯލަނބަން ޖެހޭ ފަރާތެއް ނުވާކަހަލައެވެ. އަރައި ނުގަންނަ ފާފައެއް ނެތެވެ. ލަދުވެތި ކަމުގެ ސިފަ އެއީ އެބައިމީހުން […]