[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ޢަރަބި ފިލާވަޅު 7

މި ފިލާވަޅުން އެނގެން ޖެހޭނެ މިންވަރު –       ކުރިން ނެގިފައިވާ ހަވަނަ ފިލާވަޅުގައި ކިޔަވައިދެވިފައިވާ (هذه) ގެ އިދިކޮޅު ގޮތްކަމަށްވާ (تلك) ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެނގުން –       ޛާލިކަ އަދި ތިލްކައިގެ ތަފާތު ދެނެގަންނަން އެނގުން އާބަސްތަކުގެ މާނަ އެނގުން ފިލާވަޅު ޑައުންލޯރޑު ކުރެއްވޭނެ ލިންކު: ހަތްވަނަފިލާވަޅު

ޢަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފު ޑައުންލޯރޑު ކުރައްވާ

އިނގިރޭސި ބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާންމު ބަހެކެވެ. ނާސަރީން ފެށިގެން މަތީ ތަޢުލީމީ މަރުހަލާތަކާއި ހިސާބަށް މިކިޔަވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަރަބި އިނގިރޭސި ރަދީފުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިޒަމާނުގައި ޢަރަބި ބަސް އަލަށް ދަސްކުރަން ފަށާކުދިންނަށެވެ. ވީމާ މިހުށައަޅާލަނީ އިނގިރޭސި ޢަރަބިބަހު ދެތިން ރަދީފެއްގެ ޕީޑީއެފް ފައިލް ޑައުންލޯރޑުކުރެއްވޭނެ ދެތިން ލިންކެކެވެ. ހ. ފޮތުގެ ނަން: المورد قاموس انكليزي ـ عربي […]

އަހަރެންގެ ސަމުސާ

ޔޫރަޕު މީހަކު މުސްލިމެއްގެ އަރިހުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ” ތިޔަބައިމީހުން ކާއިރު ސަމުސާ ބޭނުން ނުކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ” މުސްލިމު މީހާގެ އޭގެ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ. ” އަހަރެންގެ ސަމުސަލަކީ އަހަރެންގެ އަތާއި އަހަރެންގެ އިނގިލިތަކެވެ. މި ސަމުސާ ކާން ހަމައެކަނި ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރާ މީހަކީ އަހަރެންނެވެ. އަދި އަހަރެން އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް މިސަމުސަލެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިސަމުސާ ދޮވެ ސާފުކޮށް ހަދަނީވެސް އަހަރެން އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް ތިބާ ތިޔަގެންގުޅޭ ދަނގަޑުން ހެދި ސަމުސާ ދޮވެފައި […]

އިސްލާމްކަމަކީ ކޮބައިކަން ފަހެ އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

الله سبحانه وتعالى މިކައުނުގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހައްދަވައި މިދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ލައްވާފައިމިވަނީ ފަހެ ކީއްވެތޯއެވެ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެކެވެ.

ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަކުން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމާތޯއެވެ.

ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. އަދި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ވަރަށް މަތިވެރި ޤުރުބާނީއަކާ އެކު ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.