[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ތިމަންނަ މަރުވާނެ ނަމައޭ ބުނެ އެކަމަށް އެދުން ހުއްދަވާނެތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ، އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ދުނިޔެވީ މުޞީބާތެއްގެ ސަބަބުން ، ނުވަތަ މީހަކު ބުނެލާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް އަދި ތިމާ ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ވިޔަސް ހާސިލު ނުވެއްޖެ ނަމަ ދުނިޔެމަތިން ފޫހިވެއެވެ. ދެން ތިމަންނަ ދުނިޔޭގައި އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަދި މަރުވެގެން ދިޔުން މާ ރަނގަޅުކަމަށް ހީވެ، އެކަމަށް އެދެވެއެވެ. އެގޮތުން ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ދަންޖެހިގެންނާއި އުސްތަންތަނުން ފުއްމާލާއިގެން މަރުވެފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި […]

ﷲގެ ވަލީވެރިންނާއި އެބޭކަލުންގެ ކަރާމާތް

ﷲގެ ވަލީވެރިންނަކީ، ﷲއަށް އީމާންވެ، އެއިލާހަށް ތަޤުވާވެރިވެ، އަދި ﷲގެ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަށް ތަބާވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)) يونس: ٦٢ މާނައީ: “ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ﷲގެ ވަލީންގެ މައްޗަކަށް އެއްވެސް ބިރެއްނެތެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނީ ހިތާމަކުރާނޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވެސް ނުވެއެވެ.” އެބައިމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބަޔާންކުރައްވަމުން ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)) يونس: ٦٣ […]