[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ދަތްއުނގުޅާ ސިވާކު ދަނޑިކޮޅުގެ ފައިދާ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ރޯސުޓޮކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދަތްއުނގުޅަން މުސްލިމުން ބޭނުންކުރާ ސިވާކު ދަނޑިކޮޅަކީ އޭގައިވަރަށްގިނަ ފައިދާ އެކުލެވޭ ދަނޑިކޮޅެކެވެ. މިއީ ސަހަރާ ތެރޭގައި ހެދޭ ގަހެއްގެ މުލެކެވެ. މި ދަނޑިކޮޅުން ދަތްސާފުކޮށް އަދި އަނގައިން ވަސްފިލުވާލަން ބޭނުންކުރެވޭ ދަތް އުނގުޅާ ޤުދުރަތީ ބުރުހެކެވެ. މި ބުރުހުގެ މޮޅުކަމަކީ ކިތަންމެ ވަރަށް ދަތްއުނގުޅާފައި ނުދޮވެ ބޭއްވިޔަސް ނުބައިވަސް ނުދުވުމެވެ. އާދެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާއިން ދެއްކިގޮތުގައި މި ޤުދުރަތީ ބުރުހުުގައި ވަރަށް ގިނަ ފައިދާކުރަނިވި މިނެރަލް މާއްދާތައް […]

ﷲގެ ނަބިއްޔާ ޞާލިޙް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ވާހަކަ

ފެށުން: ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންގެ ގެތަކާއި އަރާހަމަވެވަޑައިގަތެވެ. ޘަމޫދު ބާގައިގެ އަހުލުވެރިންނަކީ ޖަމަލު މަރާލިމީހުންނެވެ. އަދި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ޖަމަލު ފެންބޮއެ އުޅުނު ފެންގަނޑު ކައިރީގައި މަޑުކުރެއްވިއެވެ. އެތަނުގައި މުޅިޢާލަމްތަކަށް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅުތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ތަނެއް ކަމުގައި އެތަން ވެގެންދިޔައެވެ. އެތާނގައި ވާ މަގަކުން ޖަމަލު އައިސް އެފެންގަނޑުން ފެންބޯކަމުގައި ވިއެވެ. އަދި އެތާއޮތް އެހެން މަގަކުން އޭތި ފެންބޮއެގެން […]

ވުޟޫ

މިފޮތަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ފިޤުހުގެ އެކިއެކި ޙުކުމްތައް އުގަންނައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮތެކެވެ. މި ފޮތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެވެސް މައިގަނޑު އުސޫލުތައް ކުދިންނަށް ތަސައްވަރު ކޮށްދިނުމެވެ. ތަފްސީލީ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމެއް ނޫނެވެ.