[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލޮލުގެ ކޮއި

“އޭނާގެ މަންމަ ހުންނަނީ އެއް ލޮލެވެ. އޭނާ މަންމަ ދެކެ ވަރަށް ރުޅިއާދެއެވެ. މަންމައަކީ އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި ޖެހިފައިވާ ލަދުވެތިކަމުގެ ލައްގަނޑެކެވެ. ޢާއިލާގެ ޚަރަދު ބަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަންމަ ކުރާ ކަމަކީ މީހުންނަށް ކައްކައި ދިނުމެވެ. ސްކޫލްގެ ސްޕޯރޓްސް މީޓް ދުވަހެވެ. ރައްޓެހިކުދީން ކައިރީގައި ހުއްޓާ މަންމަ އަތުވެއްޖެއެވެ. ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާ އޭނާއަށް ގޮވާލިއެވެ. އޭނާ ލަދުން ހަލާކުނުވީ ކިރިޔާއެވެ. އެއްލޯ ހުރި އަންހެނާގެ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަ ދިނުމަކާ ނުލައި އޭނާގެ މޫނު އަނެއް ފަރާތަށް އަނބުރާލިއެވެ. […]