[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން

ބާލިޣުވުމަށްފަހު އެ”ކުދިން” ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ޙިސާބުކުރައްވައެވެ. އަދި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޖަވާބުދާރީވެސްކުރުވައެވެ.

ބަދަލުހިފުމަށްވުރެ ތިބާގެ އަޚާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދިނުން މާ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.

އާދެ ﷲ ތަޢާލާ މުއުމިނުން ޞިފަކުރައްވާފައިވަނީ އެއްބަޑު އެއްބަފާ އަޚުންތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެއިލާހު ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ((  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْ‌حَمُونَ ﴿١٠﴾ )) سورة الحجرات މާނަ : ” މުއުމިނުން ވާކަންކަށަވަރީ އަޚުންތަކެއްކަމުގައެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ދެ އަޚުންގެ މެދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ޞުލްޙަކުރާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ﷲ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙްމަތްލެއްވުމަށްޓަކައެވެ. “ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއި ކަންކަމުގައި ދެބަސްވުމަކީ އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ […]