[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ބޮޑެތި ފާފަތައް (1)

މިލިޔުމުގައި ކުރުގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑެތިފާފައާބެހޭގޮތުން އަލްޙާފިޡް އައްޛަހަބީ ރަޙިމަހުﷲ ލިޔުއްވާފައިވާ “އަލްކަބާއިރު” މިފޮތުގައި ބޮޑެތިފާފަތައްކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ފާފަތަކަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ލޫތުގެ ސުވާލު

އެއްދުވަހަކު ލޫތު އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ބުރެއްޖަހާލަން ސައިކަލުގައި ނިކުތެވެ. ދިޔަ މަގުމަތީގައި މޫދު ފެނިގެން ކުޑަ ކުޑަ ލޫތު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ބައްޕާ! މޫދު ހެއްދެވީ ކާކު؟” ޖަވާބުގައި ބައްޕަ ބުންޏެވެ. “މާތް ﷲ”.