[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުތުބުއްސިއްތާއަށް މަގެއް

ހިޖުރައިން ތިންވަނަ ޤަރުނުގައި ލިޔުއްވުނު ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޖަމާކުރުމާއި، ތަރުތީބާއި، ޞައްޙަކަން ބޮޑުކަމާއި، އެންމެ ފައިދާބޮޑުވުމާއި، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިވުން ފަދަ ގޮތްގޮތުންބަލާއިރު އެންމެ މުހިއްމު ފޮތްތަކީ “ކުތުބުއްސިއްތާ’ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަފޮތެވެ.