[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ޢަޞްރުނަމާދު

  މާޝާ ކުޅެން އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާންވެގެން އައިސް މަންމައަށް ގޮވާލާފައި ބުންޏެވެ. “މަންމާ، މަންމަ ބުނީމެއްނުމިއަދު ކޮއްކޮ ގޮވައިގެންމޫދަށް ދާނަމޭ…ކޮންއިރަކުން ދަނީ”. މަންމަ: “އާނ،މަންމަ ހަނދާން ނެތިފައި މިހިރީ… އެކަމަކު މިހާރު ޢަޞުރު ވަގުތު ޖެހެނީ. އެހެންވީމަ ދާނީ ނަމާދު ކޮށްގެން ދޯ”. މާޝާ: “މަންމާ، މިއަދު ކޮއްކޮ އެކަނި ނަމާދު ކޮށްލަންތަ؟” މަންމަ އާނއެކޭ ބުނުމުން މާޝާ ވަރަށް އުފަލުން ހުރެ ތައްޔާރުވާން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅޭ އެއްޗެހި ވަށިގަނޑަށް އަޅާލާފައި […]