[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ދިފާޢުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތަކީ ކޮބާ؟

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި މާތް ﷲ ފޮނުއްވެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلم ގެ އަބުރުފުޅަށް ބަދުބަސް ރައްދުކޮށް ކާފަރުން ފިލްމެއް އުފެއްދުން އަޅުގަނޑަށް ސިފަވެގެންދަނީ އިރުގެ އަލިކަން ގަދަވެ ދުނިޔެއަށް ފެތުރި  އޭގެ ހޫނުކަން ގަދަވެގަތުމުން ބިމުގައި އޮންނަ ކުއްތާ  ރުޅިއައިސް ވައްވައްޖަހާ ފަދައިންނެވެ. އެ ކުއްތާ ކިތަންމެ ގިނައިން ވައްވައް ޖެހިޔަސް އިރުގެ އަލި ކަމަށާއި އޭގެ ހޫނަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ކާފަރުން ކިތަންމެ ރުޅިއައިސްފައި ކިތަންމެ […]