[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަމަގެ ހިދާޔަތަށްވުރެ ނުވަތަ ޙުކުމަށްވުރެ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހިދާޔަތް ނުވަތަ ޙުކުމް ރަނގަޅުކަމުގައި ދުށުން.

ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ޙުކުމަށްވުރެ އެހެން މީހެއްގެ ޙުކުމް މޮޅުވެފައި، ފުރިހަމަކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކޮށްފިމީހާ ފަހެ ކުފުރުވެއްޖެއެވެ. އެހެނީ، ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމައަކީ ﷲގެ ފަރާތްޕުޅުން މީސްތަކުންނަށް ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވާ ކަލޭގެފާނެއެވެ.

ޖިބުރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ހަދީޘް (ދެވަނަބައި)

ފުރަތަމަބައި ކިޔުއްވުމަށް… وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ ” ނަމާދު ޤާއިމު ކުރުމާއި” މާނައަކީ ނަމާދު ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ރަގަޅަށް ޤާއިމްކުރާށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ނަމާދުގެ މާނައިގައި ފަރުޟާއި ސުންނަތްވެސް ހިމެނެއެވެ. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ” ޒަކާތްދިނުމާޢި” ޒަކާތަކީ މާތް ﷲ އަށްޓަކައި ކުރެވޭ އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުން، ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރިންނަށް ތިމާގެ މުދަލުން ދޭން ވާޖިބުވާ މިންވަރެކެވެ. وَتَصُومَ رَمَضَانَ ރޯދައަކީ މާތް ﷲ އައްޓަކައި ކުރެވޭ އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުން، ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވެއްޖެއީއްސުރެ އިރު އޮއްސިއްޖައުމަށްދާންދެން ކެއުމާއި ބުއިމާއި އަދި […]