[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖާ

ގްރޭޑް ހަތަރެއް ބީ ކްލާހުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަތި ޓީވީ ހަލާކު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ސްކޫލުގެ ވެރިންނާ ޓީޗަރުން ވަރަށް ކަންބޮޑު ވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއަށް ބަލާލުމުން އެއީ ގަސްދުގައި ދީފައި ހުރި ގެއްލުމެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.