ތަވްޙީދު ފިލާވަޅު 17 (ކިތާބުއް ތަވްޙީދުގެ ޝަރަޙަ)

ނަމަވެސް އެކަންތައް ލަސްތަކެއްނުވެ ހައްލުވެއެވެ. އެއީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ އެބޭކަލުން ﷲތަޢާލާގެ ފޮތާއި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުން އެކަމުގެ ޙައްލުހޯއްދަވާތީއެވެ. އެ 2މަޞްދަރުން ހައްލުހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނާމަ ކަންތައް ވެގެންދާނޭގޮތް، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ނަޒަރުހިންގާލި ކޮންމެ މީހަކަށް މިއަދު ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ثلاثة الأصول 2

ދަންނާށެވެ! ﷲ ތިބާއަށް ރަޙުމަތް ލައްވާށި! ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މުސްލިމު ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް މި ތިންކަންތައް އުނގެނި އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ފުރަތަމައީ: ހަމަކަށަވަރުން ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަހަރެމެން އުފައްދަވައި، ރިޒުޤު ދެއްވެވިއެވެ. އަދި އެއިލާހު އަހަރެމެން ބޭކާރު ގޮތެއްގައި ދޫކޮށެއް ނުލައްވައެވެ. އަދިކިއެއްތަ އަހަރެމެންގެ ގާތަށް ރަސޫލަކު ފޮނުއްވިއެވެ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަމަންގެންފިމީހާ ސުވަރުގެ ވަދެއްޖެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އުރެދިއްޖެ މީހާ ނަރަކައަށް ވަދެއްޖެއެވެ. ދަލީލަކީ ﷲތަޢާލާ ގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެ. إِنَّا أَرْسَلْنَا […]