[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަވަށްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތުން

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވާރުތަވެރީންގެ ތެރެއިން ހިމަނުއްވަވާފާނޭކަމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހީފުޅުވެލައްވާވަރަށް ޖިބްރީލްގެފާނު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަވަށްޓެރިޔާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވެވިއެވެ.