[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ: ރޯދަމަސް އަންނަނީ

ތިޔަ ހުރިހާކުދިންވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ގިނަގިނައިން ރަނގަޅު ކަންތައް ކުރާށެވެ. މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހެޔޮ ޖަޒާދެއްވާނެއެވެ. ރަމަޟާން ކަރީމް!